Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 08/05/2020 en zijn van toepassing als je iets bij ons koopt of hebt gekocht via de website outlet-elektro.be. We doen ons best om deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat we voor jou doen en wat we van je verwachten.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, dan voeren we die niet uit.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument : de natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping : het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Klantenservice

Telefoon :+32 (0)12 45.68.68
E-mailadres :Gebruik het contactfomulier
Openingsuren :
Maandag tot vrijdag :09:30 – 12:00
13:00 – 18:00
Zaterdag :09:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Zon- en feestdagen :Gesloten

Kantooradres

Naam ondernemer :ELECTRO RIEMST BV
Vestigings- en bezoekadres :Bilzersteenweg 45
3770 Riemst
E-mailadres :Gebruik het contactfomulier
BTW-identificatienummer België :BE 0746.773.801
BTW-identificatienummer Nederland :NL 8263 60 713.B01
Telefoonnummer :+32 (0)12 45.68.68

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Op alle aanbiedingen, bestellingen en aangegane overeenkomsten van ELECTRO RIEMST BV, hierna OUTLET-ELEKTRO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Plaats je een bestelling op de website, dan aanvaard je uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden. Die zijn steeds beschikbaar via onze website.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van levering der producten wordt, verstaan we tevens dat OUTLET-ELEKTRO zich het recht behoudt voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. We vermelden wat, wanneer en hoe je iets kan kopen en hoeveel het kost. En of je het kan ruilen. Staat er een foutje op de product pagina dan mag je ons daar natuurlijk aan houden. Behalve wanneer het foutje een duidelijke blunder is van iemand die per ongeluk een abnormaal bedrag intikt, en je dat van tevoren had kunnen weten.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Alle aanbiedingen van OUTLET-ELEKTRO zijn vrijblijvend en OUTLET-ELEKTRO behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. OUTLET-ELEKTRO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door OUTLET-ELEKTRO herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal OUTLET-ELEKTRO de klant dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.
 5. Mocht een product onverhoopt niet (meer) geleverd kunnen worden, dan zal OUTLET-ELEKTRO dit zo spoedig mogelijk mededelen. De klant krijgt op dat ogenblik de keuze te wachten op een eventueel volgende bestelling of een gelijkaardig artikel uit het assortiment te kiezen (dit artikel dient of een gelijke waarde te hebben als het eerst aangekochte artikel of een meerwaarde die door de klant zal voldaan worden alvorens afhaling of levering uit te voeren of een gelijkaardig artikel met een lagere prijs waar de consument recht heeft op het verschil. Dit verschil kan worden overgemaakt op de rekening bij levering of cash aan de klant bij afhaling in winkel. Een gelijkaardig artikel wil zeggen dat het nieuw gekozen artikelnummer verschillend is van het nieuw gekozen artikel)
 6. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 8. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 9. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping gebruiken.
  7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten :

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of :
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Gepersonaliseerde en gesoldeerde producten kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.
 6. De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Formulier voor Herroeping

Het formulier herroeping kan worden gedownload van de website.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien :
 7. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
 8. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 9. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
  doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot
  hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als :
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 10. Software waarvan de verzegeling is verbroken;
 11. Digitale activatiecodes, voor bijvoorbeeld Microsoft Office;
 12. Vouchers, cadeaukaarten en tegoedbonnen. Ook als ze nog niet gebruikt zijn;
 13. Cartridges en toners waarvan de bescherming en het folie is verwijderd.
 14. Tijdens de garantieperiode zal de producent van de goederen oordelen of de schade of gebreken binnen de garantie vallen
 15. OUTLET-ELEKTRO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
 16. Deze garantie geldt niet indien :
  • zolang de afnemer jegens OUTLET-ELEKTRO in gebreke is;
  • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van OUTLET-ELEKTRO en/of
   gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ter aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Onderstaande zaken vallen niet onder de garantie :
   • Beschadigingen van buitenaf waarneembaar
   • Als het handelsgoed niet meer in originele staat is (bijvoorbeeld door reparaties)
   • Inwerking van vocht – Inwerking van hitte van buitenaf
   • Verkeerd gebruik van onderhoudsmiddel
   • Uitgedroogd materiaal (er is geen onderhoud gepleegd)
   • Lampjes
 17. Voor juist uitgevoerde diensten van postbodes en monteurs geven we geen geld terug. Hieronder vallen :
  • installatie- en inbouwkosten;
  • ingewisselde vouchers voor inbouw en/of installatie;
  • kosten voor bijzondere verzendopties zoals en tijdvaklevering.

Krijg ik na retourneren het volledige aankoopbedrag terug?

Bijna altijd wel. Maar het is logischerwijs wel afhankelijk van de staat van je product. Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen is het belangrijk om je product in de originele staat en onbeschadigd terug te sturen. Zo kunnen we iemand anders nog blij maken met een nieuw product.

Anders bepalen we aan de hand van de staat van je product wat de waardevermindering is.

Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen. Voorbeeld : haal een pan uit de doos en bekijk hem van alle kanten, maar ga er niet mee koken.

Artikel 11 – De prijs

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief de bezorging van de aankoop.
  • De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
  • In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en :
   a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. OUTLET-ELEKTRO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. OUTLET-ELEKTRO is niet genoodzaakt eventueel fout afgebeelde artikelen te leveren indien deze niet overeenkomen met de vermelde gegevens. Indien zij een tegemoetkoming zou doen is dit louter uit commerciële overweging. Kleurverschillen tussen product en afbeelding zijn onderhevig aan dezelfde voorwaarden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door OUTLET-ELEKTRO.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De afleveringstermijn zal zoveel mogelijk door OUTLET-ELEKTRO in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt OUTLET-ELEKTRO niet in verzuim.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding. OUTLET-ELEKTRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De bezorging vindt plaats door een door OUTLET-ELEKTRO gekozen distribiteur.

Alle producten worden door ons zeer uitvoerig gecontroleerd op schade. Onderzoek bij aflevering direct uw product(en). OUTLET-ELEKTRO is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens het transport heeft plaatsgevonden. Ons advies is dan ook om het pakket verzekerd te laten verzenden. Ondervindt u schade aan het product na levering wanneer het pakket verzekerd is verzonden neem dan direct contact op met ons. Wij zullen dan een onderzoek instellen.

Ruilen en herroepingsrecht

Je hebt de verplichting om de producten onmiddellijk na ontvangst de producten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien de producten bij aflevering van de goederen beschadigd blijkt te zijn dien je contact op te nemen met OUTLET-ELEKTRO.

Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 werkdagen na aflevering door OUTLET-ELEKTRO. In deze periode kun je jouw bestelling zonder opgaaf van reden ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking (d.w.z. niet uit de verpakking geweest) terugsturen. OUTLET-ELEKTRO geeft de wijze van retourneren aan. Je dient hiervoor contact op te nemen met OUTLET-ELEKTRO. Dit kan per e-mail.

Artikel 14 – Transacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging :

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten :
  • ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging :

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur :

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de
  consument een termijn van 10 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 10-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestellingen kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden
  gesteld.
 6. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de respectievelijk bankrekening van OUTLET-ELEKTRO.
 7. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OUTLET-ELEKTRO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan OUTLET-ELEKTRO verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over wanneer de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina. De klacht wordt dan naar de betreffende ondernemer gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt of Tongeren bevoegd.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Hasselt, België.
 3. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk
  of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de desbetreffende instantie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk
  gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
  ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 19 – Branchegarantie

 1. OUTLET-ELEKTRO garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 2. De garantietermijn van OUTLET-ELEKTRO komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. OUTLET-ELEKTRO is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan
  dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan OUTLET-ELEKTRO) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan OUTLET-ELEKTRO. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen tot maximaal 2 maanden na levering aan OUTLET-ELEKTRO schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadigde ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door OUTLET-ELEKTRO ongegrond worden bevonden, zal OUTLET-ELEKTRO naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of
  met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van OUTLET-ELEKTRO en mitsdien het bedrag
  der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van OUTLET-ELEKTRO) tot het maximale in het
  desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van OUTLET-ELEKTRO gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van OUTLET-ELEKTRO voor enige andere
  vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
  schade wegens gederfde winst.
 5. OUTLET-ELEKTRO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
 6. Deze garantie geldt niet indien :
  • zolang de afnemer jegens OUTLET-ELEKTRO in gebreke is;
  • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van OUTLET-ELEKTRO en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ter aanzien van de aard of de kwaliteit van de
   toegepaste materialen. Onderstaande zaken vallen niet onder de garantie :
  • Beschadigingen van buitenaf waarneembaar
  • Als het handelsgoed niet meer in originele staat is (bijvoorbeeld door reparaties)
  • Inwerking van vocht – Inwerking van hitte van buitenaf
  • Verkeerd gebruik van onderhoudsmiddel
  • Uitgedroogd materiaal (er is geen onderhoud gepleegd)
  • Lampjes
  • Bij discussie kan het lid besluiten om een bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 750,- per bindend advies, wordt dit bedrag aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 750,- per bindend advies, wordt € 750,- uitgekeerd.
 7. De nieuwe garantieregels zoals uitgelegd op de verschillende webpagina’s van de rubriek garantie gelden op alle verkoopovereenkomsten inzake goederen die vanaf 1 juni 2022 gesloten worden (zie https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie). Op alle verkopen van goederen vóór 1 juni 2022 gelden nog de oude garantieregels, zoals ingevoerd door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Artikel 20 – Bestellingen / communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en OUTLET-ELEKTRO, dan wel tussen OUTLET-ELEKTRO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en OUTLET-ELEKTRO, is OUTLET-ELEKTRO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OUTELET-ELEKTRO.
 2. Vanaf het moment van bestelling tot de dag voor bezorging (uiterlijk 24.00 uur) geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren.

Artikel 21 – Overmacht

In geval van overmacht is OUTLET-ELEKTRO niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 22 – Privacybeleid

OUTLET-ELEKTRO hecht veel waarde aan jouw privacy. Als je iets bij ons bestelt, mag je ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. We hebben jouw gegevens nodig om je bestelling af te kunnen handelen. Maar we stellen natuurlijk alles in het werk om ervoor te zorgen dat je gegevens niet ongevraagd in handen vallen van hackers of onbetrouwbare partijen.

Zo bewaren we ze op een beveiligde database. OUTLET-ELEKTRO geeft ze ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. En vanzelfsprekend blijft je te allen tijde eigenaar van je gegevens. Dat houdt in dat je ze altijd kunt inzien, wijzigen of verwijderen. En als wij ze willen gebruiken voor iets anders dan het afhandelen van de bestelling, vragen we je daarvoor eerst om toestemming.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze webshops en onze dienstverlening. De volledige lijst met webshops waar dit privacybeleid en de door jou aangegeven cookievoorkeuren voor gelden is onder deze alinea opgesomd. Ons beleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking die in de Europese Unie geldt. Deze schrijft voor dat we je moeten informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom, wat we er mee doen, wie er mee werken en onder welke voorwaarden. Ook leggen we uit hoe en waar we de data bewaren en beschermen tegen misbruik en aanvallen van buitenaf.

Daarnaast kunt je in onze Algemene Voorwaarden uitgebreid lezen over welke rechten die je als consument en hoe je er gebruik van kunt maken. Meer over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan onderaan.

OUTLET-ELEKTRO zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

OUTLET-ELEKTRO neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 23 – Gegevensverwerking

Algemene gegevens

Zonder je naam en adres kunnen we je bestelling niet afronden. Je wil toch ook dat de bestelde artikelen zo snel mogelijk en op het juiste adres worden bezorgd? Omdat we soms contact met je moeten opnemen met vragen over de bestelling, vragen we ook om je telefoonnummer. Je e-mail adres hebben we nodig om je een bevestiging van de bestelling te kunnen sturen, maar ook om je te laten weten dat het pakketje is verstuurd. Je kan de gegevens zelf aanpassen of verwijderen in je persoonlijk account.

Betaalgegevens

OUTLET-ELEKTRO maakt gebruik van een beveiligde betaalomgeving, zodat je veilig je bestelling kunt afrekenen. De betaalgegevens slaan we op in onze administratie waar ze worden gekoppeld aan je bestelling. We gebruiken je bankrekeningnummer alleen als je nog geld van ons terugkrijgt.

IP adres

Ons systeem herkent je IP adres. Daardoor weten wij wat je voorkeuren zijn en kunnen we je als het nodig is goed adviseren. Omdat je IP-adres is gekoppeld aan je OUTLET-ELEKTRO account, kun je er zeker van zijn dat niemand anders inlogt op jouw persoonlijke account.

Account

In je account vind je naast gegevens over je bestellingen, ook alle persoonlijke gegevens die we van je hebben. Je kan in je account je gegevens altijd aanpassen of verwijderen. Hier kun je je ook inschrijven of afmelden voor onze nieuwsbrief.

Reviews

We stellen het zeer op prijs als jij je ervaringen deelt met andere klanten zodat deze een nog beter beeld krijgen van onze diensten en producten. Reviews die je achterlaat op websites van externe reviewpartijen als Trusted shops worden aan ons teruggekoppeld. Met jouw feedback kunnen we onze webshop optimaliseren en zorgen dat jij en al onze klanten net zo tevreden zijn en blijven. De reviewpartijen beschikken over gegevens als je naam, e-mailadres en IP adres.

Verkeersgegevens

Telkens als je onze website bezoekt, worden er zogenaamde verkeersgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar jou als persoon. Het gaat om gegevens zoals welke pagina’s je hebt bezocht en hoe lang en of er een bestelling is geplaatst. Gegevens over jouw leesgedrag gebruiken we om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken en content te maken die bij jouw wensen past.

Derde partijen

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het verwerken van je bestellingen. Omdat we niet alles zelf kunnen doen, werken we met externe partijen. Denk aan een administratiekantoor, PostNL en leveranciers van onze producten. Deze partijen hebben allemaal een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarmee ze beloven dat ze zich ook aan de privacyregels houden. Ook hier geldt weer dat als ze jouw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, ze ons eerst moeten informeren zodat we je om toestemming kunnen vragen.

Strafrechtelijk onderzoek

Soms zijn we wettelijk verplicht om onze klantgegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo’n geval hebben we geen keuze, maar we beloven je wel dat wij alles doen om ons daartegen te verzetten. Dat houdt in dat we gebruik maken van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Hoe lang bewaren we jouw data?

Soms zijn we wettelijk verplicht om onze klantgegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Je klantgegevens bewaren we net zo lang als je klant van ons blijft. Je bent natuurlijk vrij om je gegevens te verwijderen of aan te passen. Dat kan je via je OUTLET-ELEKTRO account. Dit geldt echter niet voor facturen met je persoonsgegevens. Op grond van onze administratieve verplichtingen moeten wij de facturen bewaren. Wij houden ons aan de bewaartermijnen die daarvoor staan. Je financiële gegevens zullen we overigens nooit delen met derden. Een uitzondering maken we als je nog niet hebt betaald en de gestelde betalingstermijn is overschreden. Dan schakelen we een incassobureau, advocaat of deurwaarder in.

Overigens, slaan wij ook de kenmerken van de door jou bestelde producten en bestellinggegevens op, als je daar toestemming voor hebt gegeven. Met deze gegevens kunnen we onze website verder personaliseren en je producten aanbevelen die je wellicht ook interessant vindt.

Hoe OUTLET-ELEKTRO de beveiliging heeft geregeld?

Je kunt er zeker van zijn dat je data bij ons in veilige handen is. Je persoonlijke gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Dat geldt vanaf het moment dat jij je account aanmaakt of een bestelling bij ons plaatst, maar ook als je betaalt. Je herkent de beveiligde SSL-verbinding aan het groene slotje linksboven in de browser.

Alleen bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht hebben toegang tot de beveiligde servers waar jouw gegevens zijn opgeslagen. Daarom kunnen wij je maximale veiligheid garanderen en is fraude of diefstal van gegevens nagenoeg uitgesloten. En natuurlijk, we verstrekken je gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. We delen ze alleen met partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van de bestelling.

Artikel 24 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 25 – Disclaimer

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OUTLET-ELEKTRO is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij OUTET-ELEKTRO.

De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.